اجرای اسکلت سالنهای تولید شرکت داروسازی

شهرک صنعتی ایوانکی

طرح و اجرای اسکلت سالنهای چند طبقه یخچالسازی گلسان

شهرک صنعتی ایوانکی