حل اختلافات سوله و اسکلت فلزی

سوله و اسکلت فلزی

سوله و اسکلت فلزی جزو سازه های بکار رفته در ساخت کارخانجات، مراکز صنعتی و تولیدی و کارگاههای بزرگ است. این سازه های مهندسی با توجه به کاربرد گسترده آن در صنعت و ویژگیهای خاص آنها بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجائیکه ساخت سوله یا اسکلت فلزی در ابعاد وسیع و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد لذا ساخت آن در کارخانجات مربوطه و اجرا و پیاده سازی توسط کارشناسان مجرب و با تجربه سوله و اسکلت فلزی الزامی است. استفاده از مصالح و ورقهای فولادی استاندارد و با کیفیت و اتصال اصولی تیرها و اسکلت بندی صحیح بسیار اهمیت دارد. بطور کلی در ساخت انواع سوله و یا اسکلت فلزی قرارداد ساخت و نگهداری سوله یا اسکلت فلزی مابین کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده و تمام موارد و تضامین لازم جهت جلوگیری از شکایات سوله و اسکلت فلزی در آن درج می گردد. طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات خود طبق مفاد قرارداد بوده و در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف معرفی شده در قرارداد در مورد شکایات و اختلافات سوله یا اسکلت فلزی قضاوت خواهد کرد.

شکایات سوله

قرارداد ساخت سوله و اسکلت فلزی

قرارداد ساخت سوله و اسکلت فلزی جهت جلوگیری از بروز اختلافات و مشکلات مابین طرفین قرارداد منعقد گردیده و طرفین ملزم به اجرای آن هستند. در مفاد قرارداد تمامی موارد لازم از جمله مشخصات کامل طرفین قرارداد، موضوع قرارداد شامل کلیه جزئیات ساخت سوله و اسکلت فلزی، مشخصات و محاسبات فنی کلیه قطعات مورد استفاده در ساخت، زمان ساخت و تحویل طبق برنامه زمانبندی، ضمانت حسن انجام کار که از سوی پیمانکار به کارفرما ارائه می گردد، مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت و تسویه حساب، دوره ضمانت ساخت سوله و اسکلت فلزی و قطعات مورد استفاده، معرفی دستگاه نظارت بر اجرای پروژه، تعیین مرجع حل اختلاف در صورت شکایات اسکلت فلزی و سوله، شرایط فسخ قرارداد، نحوه پرداخت مالیات و کسورات قانونی، نشانی طرفین قرارداد و نقشه ها و ضمائم اجرایی که به قرارداد پیوست می گردد ذکر گردیده و طرفین قرارداد با تائید و امضای آن ملزم به رعایت مفاد آن هستند.

حل اختلافات سوله و اسکلت فلزی

 

کارشناسی سوله و اسکلت فلزی

کارشناسی سوله و اسکلت فلزی توسط کارشناسان مجرب سوله و اسکلت فلزی در صورت وجود شکایات سوله قابل پیگیری و بررسی است. چنانچه پس از اتمام پروژه کارفرما نسبت به اجرای اسکلت فلزی نارضایتی داشته باشد در صورت وجود شکایات اسکلت فلزی می تواند تقاضای کارشناسی اسکلت فلزی نماید. کارشناسان مجرب و با تجربه سوله یا اسکلت فلزی نسبت به بررسی موضوع اقدام نموده و مراتب توسط مرجع حل اختلاف تعیین شده در مفاد قرارداد و یا مرجع حل اختلاف مورد قبول طرفین قابل بررسی و پیگیری است. در قرارداد ساخت سوله و اسکلت فلزی باید تمامی موارد حقوقی و نحوه اجرای پروژه و تسویه حساب آنرا پیش بینی و نسبت به ارائه تضامین لازم از طرف پیمانکار و تضمین اجرای پروژه را منظور نماید. با این حال در صورت وجود شکایات سوله و شکایات اسکلت فلزی کارفرما می تواند تقاضای کارشناسی سوله و یا کارشناسی اسکلت فلزی نماید. جهت حل اختلافات سوله و اسکلت فلزی طبق مفاد قرارداد مرجع حل اختلاف تعیین شده نسبت به بررسی موضوع و رفع مشکل اقدام خواهد نمود.